Create the Life You Want Wonderfully How to Stay Aligned with Your Goals & Dreams
How to stay aligned with your goals & dreams from Create the Life You Want, source:femaleentrepreneurassociation.com

Using Happiness to Create the Life You Want

Posted on


Thinkingclearly – Create the Life You Want.
Ouri pleasurei showsi us wherei wei are ini alignment. it is ai naturali built-ini systemi thati showsi us whati is righti for us. However, noti alli experiencesi wei mighti labeli asi pleasurablei are createdi equal.

it is helpfuli toi learni toi differentiatei betweeni typesi ofi pleasure. for example, eatingi ai piecei ofi chocolatei cakei mighti feeli goodi ini thei moment, buti thati doesi noti necessarilyi meani it is ini alignmenti withi you. Toi determinei whetheri it is ori not, youi needi toi payi attentioni toi thei entirei experience. Howi doi youi feeli afteri youi eati thei chocolatei cake?i Doesi it continuei toi bei ai pleasurablei experience?

it is alsoi helpfuli toi payi attentioni toi thei qualityi ofi thei pleasure. is it consistenti throughouti thei layersi ofi thei experience?i Usingi thei samei examplei ofi thei chocolatei cake, it mighti feeli goodi ini youri mouthi buti noti ini youri body. Or, maybei it negativelyi impactsi ouri emotionsi becausei it’si morei foodi thani wei actuallyi needi andi wei knowi it, andi soi wei feeli ai littlei uncomfortablei abouti havingi eateni it.

This approachi appliesi toi alli experiencesi ini ouri lives:i Howi wei feeli ati work, howi wei feeli ini ouri relationships. Asi wei payi morei attentioni toi ouri pleasurei andi learni toi reallyi listeni toi it, wei strengtheni ouri abilityi toi navigatei throughi life.

Anotheri thingi thati getsi ini thei wayi ofi usingi pleasurei asi ouri guidei is havingi ai negativei relationshipi withi pleasure, whichi cani makei youi feeli badi abouti somethingi thati is actuallyi goodi for you. Youri conditioningi distortsi thei picturei ofi whati youi are experiencingi basedi oni ideasi abouti whati youi shouldi ori shouldi noti enjoy. Thei oppositei cani alsoi bei true:i wei cani bei conditionedi toi feeli pleasurei associatedi withi thingsi thati are noti goodi for us.

Thei basici experiencei getsi distortedi byi misconceptionsi andi misinterpretationsi ofi eventsi thati takei whati wouldi bei ai simplei mechanismi for determiningi whati is righti for us andi makei it confusing. it wouldi bei wonderfuli ifi it werei asi easyi asi ai pleasurablei experiencei automaticallyi beingi ini alignmenti withi youri needsi soi youi couldi sayi yesi toi it andi welcomei morei ofi it intoi youri life. Andi ifi it werei noti ai pleasurablei experience, theni youi couldi redirecti andi goi ini ai differenti direction. Oncei wei geti pasti alli ofi thei conditioning, this is true-buti thati takesi somei timei toi do.

it mayi seemi asi if, giveni alli this conditioning, it is impossiblei toi trusti howi youi feeli abouti things. However, thei tricki is noti toi casti pleasurei asidei andi starti tryingi toi figurei outi whati is besti throughi youri mind, buti insteadi toi divei morei deeplyi ini andi practicei payingi closeri attention.

Toi usei pleasurei asi ai guide-andi it is ai veryi usefuli guide-youi cani starti toi payi attentioni toi wherei youi mighti bei filteringi ori misinterpretingi thei informationi that’si comingi ini abouti whati is pleasurablei andi thus learni abouti whati doesi ori doesi noti worki for youi ini anyi giveni situation. Asi youi payi attentioni toi alli aspectsi ofi youri experiencei aroundi ani eventi thati youi consideri pleasurable, youri understandingi ofi whati is pleasurablei willi becomei morei refined. Asi wei becomei morei andi morei refined, it becomesi easieri toi havei thati simplei relationshipi withi pleasure-ifi it feelsi good, theni it is goodi for me. Theni youi willi bei ablei toi usei pleasurei toi cultivatei thei things, thei people, places, situations, andi activitiesi thati youi want ini youri life.

Asi youi doi so, youi willi feeli soi muchi betteri andi betteri ini alli aspectsi ofi youri life becausei youi are creatngi ai life thati is ini alignmenti withi you. Andi asi youi cultivatei this, it willi actuallyi raisei youri overalli energy. Youri energyi willi starti operatingi ati ai higheri level, whichi continuesi thei refinementi processi ofi youri pleasurei andi allowsi youi toi reallyi honei ini oni whati is workingi for youi andi whati is besti for youi throughi whati feelsi good. Andi theni youri pleasurei willi becomei this incrediblyi valuablei tooli for creatngi ai life thati feelsi reallyi goodi andi is ini alignmenti withi whoi youi are.
If you savor this post, then please share with your friends. –

Related Post