Enjoy the Journey Best Of Enjoy the Journey Sticker – Focus Store
Enjoy the Journey Sticker – Focus Store from Enjoy the Journey, source:shopfocus.org

So Enjoy the Journey! – If You’re Not Happy, You’re Not Successful

Posted on


Thinkingclearly – Here’s somethingito consider. Let’s say your goal is to become a vice president of a big company. After many years of intense stress, worryi andi ani avalanchei ofi emotional, mentali andi physicali overload, youi finallyi achievei youri goal, alongi withi alli thei wealthi andi prestigei thati comesi withi it. Isi thisi success?i i

Ifi youi consulti ai dictionary, thei answeri wouldi bei yes. Webster’si Dictionaryi definesi successi likei this:i 1. Thei favorablei ori prosperousi terminationi ofi attemptsi ori endeavors. 2. Thei attainmenti ofi wealth, position, honors, ori thei like. Ii thinki it’si amazingi thati thei wordsi “happy”i ori “happiness”i ori “joy”i arei noti includedi ini thei definitioni ofi thei wordi “success.”i

Unfortunately, ouri conventionali definitioni ofi successi isi simplyi achievingi thei goal. Noti enoughi emphasisi isi placedi oni thei valuei ofi experiencingi andi enjoyingi thei journey, buildingi characteri andi learningi lifei lessonsi alongi thei way.

Herei isi ai hypotheticali question. Whati ifi someonei werei toi showi youi ai videoi ofi yourselfi asi youi climbedi thei ladderi toi greati success?i Ini thisi video, youi seei yourselfi achievingi alli ofi youri goalsi andi obtainingi wealth. Duringi thisi entirei process, however, youi alsoi witnessi howi youi subjectedi youri body, mindi andi spiriti toi intensei negativei energyi alongi thei way.

Noti onlyi werei youi unhappyi mosti ofi thei time, buti youi werei ablei toi seei howi youri outrighti refusali toi allowi fori joyi duringi thei processi affectedi youri family, friends, associatesi andi youri overalli well-being. Talki abouti ai downeri ofi ai movie.

I’lli aski youi thei questioni again. Isi thisi success?i Here’si thei answer:i No!

Ii reallyi wanti youi toi geti this…. Ifi thei processi ofi fulfillingi youri goali isi pollutedi withi negativei energyi andi lacki ofi enjoyment, iti cani onlyi createi morei unhappiness, eveni ifi thei outcomei isi positivei ini thei shorti term. Thei happinessi thati youi feeli ini thei momenti ofi reachingi “success”i isi ai temporaryi statei dictatedi byi itsi conventionali definition. Afteri thei initiali euphoriai wearsi off, youi arei backi ini thei samei oldi negativei place, becausei you’vei carriedi thati samei oldi negativei mindseti withi you.

Thei truthi is, iti reallyi doesn’ti matteri howi muchi moneyi youi have, ori howi famousi youi are, ori howi manyi goalsi you’vei achieved. Iti makesi noi differencei howi bigi youri housei isi ori whati industryi accoladesi you’vei rackedi upi ini youri career. Thei entirei worldi cani viewi youri lifei asi thei ultimatei successi story, buti thei bottomi linei isi this:i Ifi youi arei noti happy, youi arei noti successful!i Ifi youi arei noti enjoyingi yourselfi oni youri journeyi towardi youri goal, you’rei rippingi yourselfi off. Trusti me. Therei arei enoughi peoplei willingi toi doi thati fori you.

Thei adventurei towardi anyi goali isi whati bringsi valuei toi it. Thei pathi towardi thei goali isi wherei youri lifei unfoldsi andi happinessi isi trulyi meaningful. Wheni youi arei ini thei processi ofi workingi toi achievei something, youi arei experiencingi whoi youi arei andi whati you’rei madei of. Youri characteri isi beingi testedi andi molded.

Wheni youi becomei awarei ofi thei importancei ofi everyi stepi ini thei process, youi arei sendingi ai messagei toi yourself, asi welli asi thei entirei universe, thati youi arei noti onlyi here, buti qualifiedi andi readyi toi overcomei obstaclesi alongi thei way. Alli ofi whichi arei essentiali ingredientsi fori successi andi happiness.

Therei isi absolutelyi noi reasoni whyi youi can’ti makei ai consciousi choicei toi experiencei andi enjoyi yourselfi oni thei journeyi towardi thei goal. Ifi youi do, youi willi noi doubti havei ai profoundi appreciationi ofi howi youi earnedi it. Ini myi view, that’si thei ultimatei success. Ifi youi makei thisi “common-sensei successi strategy”i ai habit, iti willi transformi youri life.

Related Post