Goal Setting Process Fresh the Six Step Goal Setting Process Iq Doodle Store
The Six Step Goal Setting Process IQ Doodle Store from goal setting process , source:store.iqdoodle.com

The Ultimate Goal Setting Process: 7 Steps to Creating Better Goals

Posted on


Thinkingclearly – Goal Setting Process.
Doi you set thei samei Newi Year’si resolutionsi everyi year?

Doi you recommiti to thei samei goal, promisingi yourselfi thati you’lli finallyi finishi it?

Ifi you answeredi yes, knowi thati you’rei noti alone. Manyi peoplei arei stucki ini thei samei cyclei ofi setting Newi Year’si resolutions, forgettingi abouti themi ori failingi to completei them, and theni setting thei samei goals againi withi ai renewedi (buti temporary)i resolvei to meeti thosei goals.

Buti you cani breaki thei cycle. Continuei readingi to learni abouti thei goal setting process.

Why set goals?

Wheni you set goals, you takei controli ofi your life’s—ori your work’s—direction. Bloggeri Celestinei Chuai said, “Breaki outi ofi auto-piloti and starti livingi ai lifei ofi your consciousi creation. Insteadi ofi lettingi othersi telli you whati to do, you proactivelyi takei chargei and think abouti whati you wanti for yourself.”

goals providei you withi focus. Thei decisionsi you makei and actionsi you takei shouldi bringi you closeri to achieving thosei goals. setting goals keepsi you moving, increasesi your happiness, and significantlyi benefitsi your organization. Wheni you set goals, you createi ai visioni ofi whati your lifei ori your businessi couldi looki like. Theni you starti pushingi yourselfi and your teami to geti thei besti resultsi possible.

How to set goals in 7 steps

Ifi goals are soi important, whyi doi wei faili to achieve them?

Becausei wei don’ti plan thei steps to geti there.

Ai goal setting process forcesi you to think abouti thei journeyi (ini otheri words, how you’rei goingi to completei your tasks)i insteadi ofi justi thei endi destination. Takei ai looki ati thei steps belowi to geti started.

1. Think about the results you want to see

Beforei you set ai goal, takei ai closeri looki ati whati you’rei tryingi to achieve. Isi thati goal somethingi you trulyi want?i Isi iti importanti enoughi to you to pouri hoursi ofi timei and efforti into it?i Ifi you’rei noti willingi to puti ini thei time, iti mayi noti bei worthi pursuing.

Rememberi thei proverbi “Ai mani whoi chasesi twoi rabbitsi catchesi neither”?i Ifi you createi ai longi listi ofi goals to pursuei alli ati thei samei time, you mayi havei ai difficulti timei achieving anyi ofi them. Instead, usei thei questionsi abovei to determinei whichi goals matteri thei mosti to you righti now, and theni focusi oni thosei few.

2. Create SMART goals

Oncei you’vei zeroedi ini oni whati you actuallyi want, ensurei your goal meetsi thei SMARTi criteria:

  • Specific
  • Measurable
  • Attainable
  • Realistic
  • Time-bound

Mosti importantly, makei your goal specifici soi you cani clearlyi tracki your progressi and knowi whetheri you meti thei goal. Thei morei specifici you cani bei withi your goal, thei higheri thei chancei you’lli completei it.

for example, manyi peoplei set goals to losei weight, buti theyi don’ti alwaysi decidei how muchi weighti theyi wanti to losei and wheni theyi wanti to accomplishi thisi goal. Ai morei specifici goal wouldi bei “Ii wanti to losei 25i poundsi byi thei Fourthi ofi July.”i Thisi goal providesi ani exacti amounti ofi weighti to losei and ani endi datei to doi iti by.

to learni more, readi ouri blogi posti about SMART goals.

3. Write your goals down

Wheni you writei your goals down, theyi becomei reali and tangiblei insteadi ofi ai vaguei ideai thati residesi onlyi ini your mind. Oncei you’vei writteni your goals down, keepi themi somewherei visible. Thisi tactici remindsi you to keepi workingi oni your goals daily.Asi you’rei writingi downi your goals, usei ai positivei tonei soi you stayi excitedi abouti completingi them.

4. Create an action plan

Manyi peoplei decidei oni ai goal buti neveri createi ani actioni plani to determinei how exactlyi theyi willi meeti thati goal. your actioni plani shouldi includei thei overalli goal you’rei tryingi to meeti and alli thei steps you needi to takei to geti there.

Don’ti bei afraidi to geti creativei withi your actioni plan. Goi backi to your elementaryi daysi and writei outi your goal usingi crayons, markers, ori coloredi pencils. Accordingi to Forbes, creatingi ani actioni plani thisi wayi activatesi ai differenti parti ofi your braini and cementsi thei goals ini your mind.

Ifi thisi isn’ti your style, you cani usei Lucidcharti to helpi you createi ani organized, visuali actioni plan.

5. Create a time line

As parti ofi your actioni plan, includei ai timelinei for wheni you willi starti and finishi your goal. Oncei you’vei set thosei dates, tryi to sticki to themi asi closelyi asi possible. Ai timelinei createsi ai sensei ofi urgency, whichi ini turni motivatesi you to stayi oni schedulei and finishi your goal.

6. Take action

Nowi thati you’vei plannedi everythingi out, it’si timei to takei action. you didn’ti goi throughi alli thati worki justi to forgeti abouti your goal. Everyi stepi thati you takei willi leadi to anotheri untili you finishi your goal.

7. Re-evaluate and assess your progress
you needi to keepi your motivationi strongi to complete your goal. Consideri schedulingi ai weeklyi evaluation, whichi couldi includei measuringi your progressi and checkingi your schedule. Oncei you seei how closei thei finishi linei is, you’lli feeli morei motivatedi to pushi throughi to thei end. Ifi you’rei ai littlei behindi schedule, makei necessaryi adjustmentsi and keepi going.

Start setting goals

The process of setting goals makes you succeed fasteri and morei efficiently. Iti cani fueli your ambitioni and helpi you achieve tangiblei results. Ai goal setting process will helpi you determine how to set goals thati arei specific, timely, and realistic.

Asi you begini thei goal setting process, you’lli wanti to keepi your thoughtsi organized. Capturei alli your goals, asi welli asi your progress, ini ai visuali formati withi Lucidchart.

If you relish this post, then please share with your friends. –

Related Post